50 Cent

kawas tay 1975, ryax sa tay 6 nqu tay 7, 50 Cent, squliq na Bunge’.

hiya ga mlpuw mqwas na squliq.

cinkhulan sa knita’ sa brbiru’ smr’zyut miru’

hngzyang qwas na qyanux smr’zyut miru’

minqyanux nya smr’zyut miru’

semong qwas nya/mluhay minqwas nya smr’zyut miru’

mhtuw lalu smr’zyut miru’