Kudrengere

Wutai (Butay go)

alang Kudrengere (谷川部落) ga niya mki sku Heto Keng atu Butay go, kwara sali buwan nya ga 68 buwan, 193 hi ku kwara s’uli tayan.

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 97% kyan ku 187 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 3% kyan ku 6 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Paywan 48%, Rukay 47%, Bunun 1%, Amis 1%, binah lihuyan s’uli 1%.

qalang Kudrengere ga ungat pqwasan biru.

rhzyal kki’an smr’zyut miru’

tay mkyahu’ na Kudrengere hya’ ga Kucapungane. tay ’llaw na Kudrengere hya’ ga Wutai.

rekisi (歷史) smr’zyut miru’

kayal (氣候) smr’zyut miru’

kyokay (教會) smr’zyut miru’

maki 1 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計) smr’zyut miru’

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 193 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育) smr’zyut miru’

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學) smr’zyut miru’

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學) smr’zyut miru’

tuqi ’san (交通) smr’zyut miru’

basu (公車) smr’zyut miru’

kisya’ glgan (鐵路) smr’zyut miru’

spyangan na pinbahu (特產) smr’zyut miru’

Ubuy qqmayh (農) smr’zyut miru’

kinhulan s’utu biru smr’zyut miru’