alang Pyahaw (比亞豪部落) ga niya mki sku Girang Keng atu Nango go, kwara sali buwan nya ga 389 buwan, 1,227 hi ku kwara s’uli tayan.

Nan’ao (Nango go)

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 92% kyan ku 1,133 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 8% kyan ku 94 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Tayan 86%, Amis 2%, Truku 1%, Paywan 1%, Bunun 1%, binah lihuyan s’uli 2%.

rhzyal kki’anSmr’zyut miru’

tay mkyahu’ na Pyahaw hya’ ga K’babaw. tay ’llaw na Pyahaw hya’ ga Kngungu. tay ’zil na Pyahaw hya’ ga Ryohen.

rekisi (歷史)Smr’zyut miru’

kayal (氣候)Smr’zyut miru’

kyokay (教會)Smr’zyut miru’

maki 1 kyokay.

ssquliq pinlpgan (人口統計)Smr’zyut miru’

年份 kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
人口 ssquliq pinlpgan 1227 hi ku kwara s’uli tayan


ppqbaqan (教育)Smr’zyut miru’

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學)Smr’zyut miru’

maki 1 pqwasan biru ’laqi’ cikuy.


pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學)Smr’zyut miru’

tuqi ’san (交通)Smr’zyut miru’

basu (公車)Smr’zyut miru’

kisya’ glgan (鐵路)Smr’zyut miru’

spyangan na pinbahu (特產)Smr’zyut miru’

Ubuy qqmayh (農)Smr’zyut miru’

kinhulan s’utu biruSmr’zyut miru’