Kin ini’ ptnaq sinbahan squw "Portugal"

ungat tunux lalu’ na spzyang kkayal ssr’tun miru’
 
Kinkhmayan kwara’ squliq hya’ ga 10,833,816.
 
Pinbcyan naha’ sni’ naha’ rhzyal hya’ iy pqmahun hya’ ga39.70% , lhlahuy hya’ ga 37.80%, sni’ naha’ sa pptzyuwaw sa bzinah hya’ ga 22.50%.
0

次編輯