Kin ini’ ptnaq sinbahan squw "Burma"

ungat tunux lalu’ na spzyang kkayal ssr’tun miru’
 
Kinkhmayan kwara’ squliq hya’ ga 56,890,418.
 
Pinbcyan naha’ sni’ naha’ rhzyal hya’ iy pqmahun hya’ ga19.2% , lhlahuy hya’ ga 48.20%, sni’ naha’ sa pptzyuwaw sa bzinah hya’ ga 32.60%.
0

次編輯