Kin ini’ ptnaq sinbahan squw "Burma"

ungat tunux lalu’ na spzyang kkayal ssr’tun miru’
Kinkhmayan kwara’ squliq hya’ ga 56,890,418.
 
Pinbcyan naha’ sni’ naha’ rhzyal hya’ iy pqmahun hya’ ga19ga 19.2% , lhlahuy hya’ ga 48.20%, sni’ naha’ sa pptzyuwaw sa bzinah hya’ ga 32.60%.
 
 
0

次編輯