niqun (飲食)

’law balay niqun ta sraral, yan nqu ngahi, sehuy, trakis ru qulih Tayal, bizyoq rgyax, mit rgyax, para…kwara nnanu nniqun na rrgyax ga niqun ta.

Zihung balay phapuy misu qaniy, minnuya nanak na ramat, qnayat nanak na ngta ru guru, ini szyay maniq qu llaqi misu qaniy, siki musa maniq pinhapuy na ttanux.

kinhulan s’utu biru

smr’zyut miru’

陳和平 Hetay‧Hayung等人,賽考利克泰雅族初級族語教材。(臺灣:宜蘭縣原住民文教促進會. 102)