alang Kinulane (吉露部落) ga niya mki sku Heto Keng atu Butay go, kwara sali buwan nya ga 53 buwan, 209 hi ku kwara s’uli tayan.

Wutai (Butay go)

s’uli tayan pinspngan Gyencumin ga 96% kyan ku 201 hi, binah ga, ’yat kahun sku pinspngan Gyencumin ga 4% kyan ku 8 hi nya.

pinspung na linhuyan Gyencumin ga, Rukay 93%, Paywan 3%.

rhzyal kki’an smr’zyut miru’

tay mkraya’ na Kinulane hya’ ga Labuwan. tay mkyahu’ na Kinulane hya’ ga Adiri. tay ’zil na Kinulane hya’ ga Wutai.

rekisi (歷史) smr’zyut miru’

kayal (氣候) smr’zyut miru’

kyokay (教會) smr’zyut miru’

ssquliq pinlpgan (人口統計) smr’zyut miru’

kawas pinlpgan tay byacing na 4 kawas na 2016
ssquliq pinlpgan 209 hi ku kwara s’uli tayan

ppqbaqan (教育) smr’zyut miru’

pqwasan biru ’laqi’ cikuy (國民小學) smr’zyut miru’

pqwasan biru ’laqi’ mrkyas (國民中學) smr’zyut miru’

tuqi ’san (交通) smr’zyut miru’

basu (公車) smr’zyut miru’

kisya’ glgan (鐵路) smr’zyut miru’

spyangan na pinbahu (特產) smr’zyut miru’

Ubuy qqmayh (農) smr’zyut miru’

kinhulan s’utu biru smr’zyut miru’