lmiquy (芒草) smr’zyut miru’

lmiquy ga gluw naq k’man. blaq  balay niqun kacing qu lmiquy hiya’.

pptzyuwaw na lmiquy (用途) smr’zyut miru’

Tayal srara hya’ ga, mutuw naha galun toyu’ niya’, ru shap naha’sa qin’apan g’nux, gi aki’ ini’ kznga’ hmbku’ qu g’nux ma.